Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister lämnar härmed redogörelse för verksamheten 1 januari 2012 till 31 december 2012

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE PERSONER:

Ordförande - Leif Oscarsson (09)

Vice ordförande - Bo Wallén (07)

Sekreterare - Evald Persson (11)

Kassaman - Rune Carlsson (04)

Klubbmästare - Lars Fogelqvist (05)

Vice klubbmästare - Bo Mattsson (10)

Vice klubbmästare - Ingvar Rittsél (10)

Vice klubbmästare - Vincent Bondesson (12)

Redaktör, adjungerad - Ulf Gustafson (04)

Tradition/materiel - Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen)

 

Revisorer har varit Jonny Nilsson och Richard Prahl med Arnold Bäck och Erland Johansson som suppleanter.

Valberedningen har bestått av Roland Ivarsson som sammankallande samt Lennart Svensson.

 

STYRELSEARBETE

Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta sammanträden och tre arbetsmöten.

I programkommittén har Bo Wallén varit sammankallande. Övriga deltagare har varit Lars Fogelquist, Bo Mattsson, Ingvar Rittsél samt Vincent Bondesson.

Bo Wallén har fört statistik över deltagande medlemmar i olika aktiviteter.

Programkommittén har haft fem sammanträden och arbetat fram förslag till aktiviteter som redovisats till styrelsen för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping angående A 6 begravningsplats på Östra Kyrkogården samt mot militära myndigheter. Lars Fogelquist har varit förste standarförare och Sven Engkvist andre standarförare.

 

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade den 31 december 2012, 433 medlemmar. Det är en minskning från förra årsskiftet med 11 medlemmar.

Följande 6 är hedersmedlemmar: Gösta Gärdin (74), Lars Carlson (85), Anders Björk (98), Lars Gerhardsson (04), Kjell Svenningsson (10) samt Ulf Gustafson (12). 12 är ständiga medlemmar.

(Siffror inom parentes anger årtal, då hedersmedlemmen utsetts.)

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Årsmötet den 10 mars 2012 besöktes av ca 60 medlemmar och en del anhöriga. Ordföranden Leif Oscarsson hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till hedersmedlemmarna. Ett varmt välkommen fick också Kommunalrådet Mats Green som också fick inleda med sitt anförande. Green berättade om det nya visionsarbetet som pågår i Jönköpings kommun, som är ett av många sätt att stärka Jönköpings konkurrenskraft. Målsättningen är att göra kommunen ännu mera attraktiv för företag och för presumtiva nya kommuninnevånare.

Efter parentation över bortgångna medlemmar förklarade ordförande årsmötet öppnat och årsmötesförhandlingarna inleddes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Den avgående redaktören Ulf Gustafson utsågs till föreningens sjätte hedersmedlem. Ulf har under de senaste åtta åren producerat hela 16 nummer av vår tidning Smålandsartilleristen, samt utvecklat och förvaltat föreningens hemsida (a6kamrat.se)

Hedersmedlemmen Gösta Gärdin tackade avslutningsvis ordförande och styrelse för ett gott arbete, samt lyckönskade Sven Engkvist med hans arbete med Miliseum.

Verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll för 2011 finns på vår hemsida.

www.a6kamrat.se

 

Årets sju tisdagsträffar inleddes den 7 februari då styrelsemedlemmen och f.d. generalen Ingvar Rittsél utifrån ett möte, som han deltagit i med landets överbefälhavare och andra högre militärer, redogjorde för försvarets aktuella insatser ute i världen. Ett kunnigt och intressant föredrag som medlemmarna uppskattade.

 

Tisdagen den 6 mars fick vi träffa intendenten Björn Lippold som höll ett initierat och intressant anförande om den indelte soldatens liv på 17- och 18-hundratalet. Björn är chef för Garnisonsmuseet i Skövde och har bl.a. en databas på över 300 000 indelta soldater ända från 1682 och fram till 1901.

 

Den 3 april gästades vi av kaptenen i marinens reserv Jarl Mared. Vi fick lyssna på spännande berättelser från hans liv som befäl vid flottan. Jarl var fartygschef på bevakningsbåt typ 70 och drogs in i ubåtsjakten i Stockholms skärgård hösten 1980. Det hela utspelade sig på Horsfjärden utanför den då hemliga ön Muskö, som också hade en örlogsbas.

 

VD för Jönköpings flygplats Sten Norinder besökte oss den 8 maj och gav en inblick i framtiden för flygplatsen. Han betonade att utvecklingen av flygplatsen är till gagn för privatpersoner och företag där inte minst fraktflyget har stor betydelse. Sten Norinder arbetar nu hårt för att öka fraktflyget, utrikes reguljärtrafik samt charterresor till olika spännande resmål. Detta är en rejäl utmaning för Sten med personal och han anser att framtiden ser ljus ut.

 

Kamratföreningens vårutflykt den 2 maj blev en intressant resa till Läckö slott, där vi blev väl omhändertagna och guidade under nästan 60 minuter av kunnig guide. Bör nämnas att innan vi kom till Läckö stannade vi vid Hornborgasjön för att beskåda dess rika fågelliv.

Lunchen intogs på Spikens fiskehamn där vi förutom en härlig lunch även fick tillfälle att besöka de olika bodarna med diverse lockande varor.

Hemfärden påbörjades, men först efter ett stopp vid Rörstrands outletförsäljning, där många fann lämpligt porslin för hemmet.

 

Boulen i Hovslätt spelades som vanligt från januari till december med ett uppehåll under sommaren. I vårslutspelet var det Gun Gustafsson som tog hem segern medan höstomgången vanns av Rune Gustafsson. Rune fick därmed äran att från ordföranden ta emot det nyinstiftade vandringspriset - en kanonhylsa från 1934 – som skänkts till Kamratföreningen av Bengt Nordenberg.

 

Artilleriduellen fick avsluta sommaren när den genomfördes den 1 september med ett 25-tal deltagare. Vi gästades av flera medlemmar från Club A6 i Stockholmsområdet, bland andra av ordförande Rune Hall. Bo Wallén som tävlingsledare hade gjort en perfekt uppläggning av tävlingen och Lars Fogelqvist sörjde för förtäringen på ett utmärkt sätt.

Segrare i damklassen blev Christina Prahl och i herrklassen Rolf Erlandsson.

 

Hösten tisdagsträffar inleddes den 4 september med ett initierat föredrag av Bill Skoglund från Frivilliga automobilkåren. Bill berättade om frivilligrörelsen och dess verksamhetsområden och han berörde också (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En myndighet som skall utgöra en krisresurs för länsstyrelser och kommuner, men även för andra samhällsnyttiga myndigheter. Under 2013 kommer en omfattande utbildning att genomföras och samordnas tillsammans med polis, länsstyrelse m.fl.

 

Den 2 oktober besöktes vi av ordförande i Regionförbundet Bengt Dahlqvist. Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i vårt län.

Uppdraget är bl.a. att ansvara för det regionala tillväxtarbetet samt främja hållbar utveckling och tillväxt. Regionstyrelsen är högsta beslutande organ och består av 33 ledamöter från kommuner och landsting. Dock är det osäkert hur den framtida regionindelningen kommer att utveckla sig, men detta får framtiden utvisa.

 

Fredagen den 2 november samlades ett 25-tal medlemmar för att närvara vid den obligatoriska kransnedläggningen på Östra Kyrkogården. Ordförande Leif Oscarsson höll ett kort anförande där han framhöll att det var många unga soldater som vilade på denna kyrkogård pga den mycket dödliga virussjukdomen - spanska sjukan. Sjukdomen angrep av okänd anledning oftast bara yngre människor. Sjukdomsförloppet var kort men mycket smärtfyllt och angrep lungorna med kvävning som dödsorsak. Efter kransnedläggelse vidtog en stilla stund för eftertanke. Sedan samlades alla för en gemensam kaffestund i kyrkans församlingssal.

 

På höstens sista tisdagsträff den 6 november träffade vi Brandmästare Berndt Gunnarsson från Jönköpings Räddningstjänst. Han visade bilder och berättade mycket intressant om ämnet ”Jönköping Brinner”, vilket han också skrivit en bok om. Berndt berättelse började redan på 1200-talet och han visade bilder och berättade om utrustning, placering och antalet brandmän från den tiden och framåt. Jönköping brändes av danskarna år 1380 och Jönköpingsborna brände själva staden på 1500-1600-talet för att förhindra att staden föll i danskarnas händer. Heltidsbrandkår infördes i staden omkring 1898 och 1920 fick man 5 nya brandbilar. Ett mycket uppskattat anförande även denna tisdag

 

Vårt skyddshelgon S:t Barbara firades under sedvanligt gemyt den 4 december. Kvällen inleddes med att Bengt Nordenberg skänkte en fin kanonhylsa från 1934 till kamratföreningen. Kamratföreningens styrelse hade tidigare beslutat att denna hylsa skall vara ett vandringspris för bouleavdelningen. Därför överlämnades den till Ulf Gustafson som med glädje tog emot den. Ordförande fortsatte kvällen med att berätta den tragiska historien om S:t Barbara och hennes öde. Därefter vidtog den obligatoriska måltiden med bl.a. en god ärtsoppa som huvudrätt. Vivianne Nöjd från Skillingarydsrevyn stod för en glad och frispråkig underhållning, som var mycket uppskattad.

 

Styrelsen har tillskrivet landets Överbefälhavare och presenterat verksamheten. Hans vänliga och informerande svar finner Du på vår hemsida. Vi skall på detta sätt skaffa oss informationskanaler så vi kan hålla våra medlemmar ännu bättre informerade.

 

Styrelsen har genom kontakter med fastighetsägaren till ”gamla regementsfastigheterna” erhållit tillstånd att montera upp minnestavlor på de olika lokaliteterna som en gång brukades av regementet och som fortfarande går att identifiera. Detta för att hedra och minnas regementet A6, men också för att visa kamratföreningens intresse. Rune Carlsson och Kjell Svenningsson har under våren och sommaren tagit fram förslag som presenterats för kamratföreningens styrelse, samt för fastighetsägare och förvaltare. Samtliga har lämnat sitt medgivande och godkännande och de sistnämnda har mycket välvilligt bidragit med finansiering och uppsättning, vilket skedde under försommaren och sommaren. Minnestavlornas uppsättning avslutades med en invigningsceremoni med berörda parter, som ägde rum vid valvet på f.d. A6 kaserngård.

 

Kamratföreningen gjorde under året ett brevutskick till ett hundratal personer som på något sätt varit verksamma på regementet åren innan nedläggelsen. Brevet var en inbjudan att bli medlem i kamratföreningen eller bara besöka någon av våra träffar. Tyvärr var gensvaret dåligt och vi fick inte några nya medlemmar.

 

Sammantaget har i föreningens regi under 2012 genomförts 47 aktiviteter som samlat 551 deltagare. Det totala antalet aktivitetstimmar uppgår till 1904 timmar.

Under året har 110 medlemmar och ett 30-tal gäster deltagit minst en gång i någon av kamratföreningens aktiviteter.

 

TIDNINGEN OCH HEMSIDAN

Vår tidning Smålandsartilleristen har under 2012 utkommit med två nummer. Detta har kunnat ske tack vare generösa gåvor från våra medlemmar, vilket styrelsen är mycket tacksam för.

Nr 2, 2012 av tidningen var för övrigt den sista som Ulf Gustafson producerade i raden av totalt 16 nummer under åtta år. En imponerande prestation. Tidningen röner stor glädje och uppskattning bland våra medlemmar och andra som tagit del av den. Styrelsen är helt överens med våra läsare om att tidningen är en av de mest populära inslagen i Kamratföreningens verksamhet, i synnerhet som den når ut till alla våra medlemmar i olika delar av vårt land.

 

Vi saknar en ny Redaktör för vår tidning! Kanske just Du är intresserad av redaktörsjobbet. Kontakta i så fall valberedningen eller någon i styrelsen snarast! Du kan vara bosatt på annan ort än Jönköping. Allt kan skötas via datorn och en redaktionskommitté biträder med material.

 

I avsaknad av redaktör har styrelsen utsett en redaktionskommitté inom styrelsen, som under ledning av vår sekreterare Evald Persson kommer att producera nr 1 för 2013.

 

Redaktör för hemsidan a6kamrat.se är Evald Persson. Hemsidan hade 1372 besökare under 2012.

 

EKONOMI

Resultat och balansräkning bifogas. Styrelsen föreslår att årets underskott skall belasta eget kapital.

 

KAMRATFÖRENINGEN VÄLKOMNAR 2013

Vår strävan är att det nya året 2013 ska bli ytterligare ett år där kamratföreningens aktiviteter och sammankomster skall locka medlemmarna till besök.

 

Jönköping 17 januari 2013

 

 

Leif Oscarsson                 Evald Persson

 

Ordförande                     Sekreterare