Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristernas årsmöte, lördagen den 9 mars 2013, avhållet å Restaurang Storskogen på A6 kasernområde i Jönköping.

Närvarande: 52 medlemmar.

Kallelse: Enligt föreningens stadgar.

§1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Leif Oscarsson.

§2. Parentation hölls över avlidna medlemmar sedan föregående årsmöte. Leif läste en dikt och de närvarande förenades i en tyst minut.

§3. Beslutades att upprop och fastställande av röstlängd skulle genomföras vid behov.

§4. Föreslagen föredragningslista fastställdes.

§5. Mötets behöriga utlysning godkändes.

§6. Till mötesordförande valdes Leif Oscarsson och till mötessekreterare valdes Bo Mattsson.

§7. Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll valdes Christoffer Lilliecreutz och Bengt Nordenberg.

§8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2012, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, sammanfattades av Leif. Föreningens kassaman, Rune Carlsson, föredrog balans- och resultaträkningen genom en grafisk redovisning. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§9. Revisorsuppleant Arnold Bäck, föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§10. Balansräkningen fastställdes och årets resultat beslutades överföras i ny räkning.

§11. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 125 kr, godkändes av årsmötet.

§12. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§13. Till föreningens ordförande, t.o.m. årsmötet 2014 (ett år), omvaldes Leif Oscarsson.

§14. Till styrelseledamöter, t.o.m. årsmötet 2015 (två år), valdes Lars Fogelqvist (omval), Sven Engkvist (omval), Nils-Göran Olsson (nyval) samt Bo Harrius (nyval).

§15. Till revisorer, t.o.m. årsmötet 2014 (ett år), valdes Richard Prahl (omval) samt Göran Fransson (nyval).

§16. Till revisorsuppleanter, t.o.m. årsmötet 2014 (ett år), valdes Arnold Bäck (omval) samt Bengt Nordenberg (nyval).§17. Till valberedning, t.o.m. årsmötet 2014 (ett år), valdes Roland Ivarsson (omval och sammankallande) samt Lennart Svensson (omval).

§18. Följande aktiviteter och information genomfördes vid årsmötet:

  • Styrelsen föreslår att Jan Holz skall få föreningens förtjänstmedalj för sina mångåriga insatser för upprättandet och underhållandet av föreningens hemsida. Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag.
  • Avgående styrelseledamoten, Bo Wallén, förärades föreningens förtjänstmedalj för sitt mångåriga arbete i föreningens tjänst.
  • Styrelsens tidigare förslag att Christoffer Lilliecreutz utnämns till hedersledamot av föreningen, godkändes med acklamation av årsmötet.
  • Bengt Nordenberg framförde en hälsning till föreningen från Lars Carlson, A6 siste regementschef.
  • Rune Carlsson ställde en fråga till de församlade, om man ansåg att det var intressant inför 2014 års riksdagsval, att få veta de politiska partiernas ställningstagande i för-svarsfrågan med anledning av den turbulens som råder i densamma för närvarande. En klar majoritet uttryckte sitt intresse för en sådan information.
  • Bo Mattsson anförde att styrelsen hade funderingar på att senare tillsända samtliga politiska partier, både nationellt och lokalt, ett öppet brev med frågeställningar om hur man ser på det framtida försvaret. Svaren, eller brist på svar, avses därefter att publiceras i föreningens tidskrift. Mötet ställde sig mycket positiv till aktionen.

§19. Mötesordförande, Leif Oscarsson, tackade alla för visat intresse och förklarade därefter mötet för avslutat.

 

 

Bo Mattsson                                                                   Leif Oscarsson

/Mötessekreterare/                                                         /Mötesordförande/

 

Christoffer Lilliecreutz                                                 Bengt Nordenberg

/Justerare/                                                                      /Justerare/