Protokoll fört vid Kamratföreningen Smålandsartilleristers Årsmöte, lördagen den 1 mars 2008 kl. 11.00. Sammanträdet avhölls i John Bauergymnasiets elevmatsal på A6.

 

§ 1 Årsmötet öppnas.

Ordföranden, Kjell Svenningsson, hälsade alla varmt välkomna till årsmötet. Han var glad för, att så många medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet. Speciellt vände han sig till hedersmedlemmarna Gösta Gärdin, Anders Björk och Lars Gerhardsson. Han vände sig också till dagens gäst och föredragshållare, Brigadgeneral Bengt Axelsson med ett lika varmt välkommen. Därmed förklarade han årsmötet öppnat.

§ 2. Parentation

Parentation med fana och standar över 13 avlidna medlemmar genomfördes. Namnen lästes upp, därefter följde några minnesord och avslutades med en stunds stillhet och eftertanke.

§ 3. Fastställande av föredragningslista

Den föreslagna föredragningslistan fastställdes.

§ 4. Godkännande av mötets utlysning

Utlysning av Årsmötet i vederbörlig ordning godkändes

§5. Val av mötesordförande och anmälan om sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Kjell Svenningsson och till sekreterare valdes Jan Damm.

§ 6. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justeringsmän valdes Leif Oskarsson och Hans Lööf.

§ 7. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2007.

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2007 godkändes.

§ 8. Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Fastställande av balansräkning och beslut om disposition av årets resultat.

Balansräkningen och dispositionen av årets resultat fastställdes.

§ 10. Styrelsens budgetförslag för 2008. Bestämmande av årsavgiften för 2008.

Styrelsens budgetförslag för 2008 godkändes och årsavgiften fastställdes till oförändrad, 75 kronor.

§ 11. Övriga förslag av styrelsen eller av medlem väckt ärende.

Inga övriga förslag av styrelsen eller medlemmarna förelåg.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§ 13. Val av ordförande till årsmötet 2009.

Som ordförande till och med årsmötet 2009 omvaldes Kjell Svenningsson.

§ 14. Val av styrelseledamöter t.o.m. årsmötet 2010.

Valberedningen föreslog omval av Jan Damm, Ulf Gustafson, Rune Carlsson och Birgitta Johansson och till nyval på två år föreslogs Gunhild Herman och Jörgen Bergström.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15. Val av två revisorer t.o.m. årsmötet 2009.

Valberedningen föreslog omval av Magnus Ackfeldt och Jonny Nilsson.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16. Val av två revisorsuppleanter t.o.m. årsmötet 2009.

Valberedningen föreslog omval av Berndt Svehagen och Björn Stenberg.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17. Tillsättande av valberedning t.o.m. årsmötet 2008.

Årsmötet beslutade omval av nuvarande Roland Ivarsson, sammankallande, och Bengt Nordenberg.

Kjell tackade valberedningen för ett förtjänstfullt arbete.

§ 18. Föreningsinformation.

Kjell tackade för förtroendet att bli omvald som ordförande och hälsade de nya medlemmarna välkomna i styrelsearbetet.

Avgående styrelsemedlem, Sven-Ola Kallbris, tilldelades Kamratföreningens hedersmedalj, som tack för förtjänstfullt arbete för Kamratföreningen Smålandsartillerister. Även blommor överräcktes.

Sven-Ola tackade för, att ha haft förmånen av att arbeta i styrelsen och önskade styrelsen ett varmt Lycka till i framtiden.

Kjell påminde om vårens program och nämnde, att föreningens vårresa går till Göteborg med ett studiebesök hos Pliktverket och Göteborgs Maritima Centrum.

Vidare att Regementets gravstenar på Östra Kyrkogården nu rengörs och renoveras av Kyrkogårdsförvaltningen.

Sven Engkvist informerade om, att hästen "Gossens" grav, finns i två register över fornminnen. Rune har undersökt vem som är markägare och Kamratföreningens avsikt är att förse platsen med en informationstavla.

Kjell framförde ett stort tack till alla de medlemmar, som har bidragit med generösa gåvor till tidningen.

Anders Björk berättade om regementets krigsförberedelser inför Koreakriget 1950.

Ingvar Marklund berättade om museets framtida utformning i Skillingaryd och tackade för Kamratföreningens moraliska stöd i det arbetet.

Hedersledamoten Gösta Gärdin tackade styrelsen för ett väl genomfört sammanträde och för styrelsens arbete till föreningens bästa.

§ 19 Årsmötet avslutas.

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade 2008 års årsmöte för avslutat.

 

Vid protokollet: Jan Damm, Sekreterare och Kjell Svenningsson, Ordförande

Justeras: Leif Oskarsson, Hans Lööf

 

Efter sammanträdet höll Brigadgeneral Bengt Axelsson ett intressant och medryckande föredrag över Försvarsmaktens nuvarande organisation och utbildningssystem. Han berättade också om Försvarsmaktens personella och materiella internationella insatser.

Bengt tackades för sitt timslånga föredrag av ordföranden, som överlämnade boken om A6 och vackra blommor.

Efter Bengts föredrag bjöds på en gemensam god lunch i John Bauergymnasiets elevmatsal på A6. Lunchen var mycket uppskattad och intogs under hög och trevlig stämning.


Tillbaka till listan