Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2017:

 

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande                  Bo Romedahl (14)

Vice ordförande           Lennart Andersson (15)

Sekreterare                 Bernt Holtz (15)

Vice sekreterare          Bo Mattsson (10)

Vice sekreterare          Anders Leicht (16)

Kassaman                  Göran Johansson (14)

Redaktör                     N-G Olsson (13)

Klubbmästare             Lars Fogelquist (05)

Vise klubbmästare      Göran Fransson (14) och Anders Gustavsson (17)

Tradition/materiel       Sven Engkvist (93)

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

Rune Carlsson har varit adjungerande ledamöter under 2017.

 

STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden.

Programkommittén har haft sju sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut.

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

Ett reviderat avtal om stöd till vår förening har tecknats mellan C Ing 2 och Kamratföreningen. Detta innebär minskade kostnader för bland annat resor och porto. Vi får även stöd för hyra i Skillingaryds läger. Som motprestation ska vi bland annat ställa upp med vårt standar när så påkallas av C Ing 2.

Styrelsen har med gott resultat arbetat aktivt för att minska medlemstappet.

 

MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 360 medlemmar den 31 december 2017. Det är en minskning med fem medlemmar i förhållande till föregående år. Förändringen under året består av 11 avlidna, 9 begärt utträde och 3 efter mycken påtryckning ej betalt. Det positiva är att 18 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar Lars Karlsson (85), Lars Gerhardsson (04), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). Nio kamrater är ständiga medlemmar.

(Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts).

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se.

(Inom parentes förra årets siffror). Tisdagsträffarna har samlat 177 (147) deltagare vid 8 tillfällen med i medeltal 22 per gång.

Boule har spelats 18 gånger med i medeltal 12 deltagare per gång.

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 49 deltagare.

Vårresan till Hagshults krigsflygbas samt Vandalorum i Värnamo hade 28 deltagare.

29 maj deltog ordföranden och en kamrat med vårt standar när Veterandagen genomfördes i Stockholm.

Tillsammans med kamrater från Ing 2 och I 12 i augusti genomfördes tvådagars studiebesök med övernattning där vi fick se artilleri och ingenjör förband och deras verksamhet under storövningen Aurora 2017. Från A6 deltog 12 nöjda deltagare.

Ordföranden deltog vid Nordiska kamratföreningsmötet i Halmstad 5 dagar i juni.

Artilleriduellen lockade 14 (14) deltagande spelare. Dagen avslutades med gemensam lunch som ordföranden deltog i. 2017 genomfördes ej någon gemensam sammankomst på Mäss C i Skillingaryd. Det återupptas dock redan i år med firandet av att det är 120 år sedan A6 intog kasernerna i Jönköping.

Vid Ing 2:s regementes dag deltog ordföranden och fyra kamrater med vårt standar.

15 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården.

Den 11 november representerade ordföranden med sambo vår kamratförening på Ing 2 höstmiddag.

Årets aktiviteter avslutades med det numera traditionella firande av Sankta Barbara. 32 (40) deltagare avåt traditionell ärtsoppa denna gång på en måndag.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2147 (2286) timmar och 705 (734) deltagare.

ÖVRIGT Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Anders Leicht försorg.

Vår redaktör N-G Olsson har förtjänstfullt utgivit 2 nummer av vår tidskrift under året med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya.

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.

EKONOMI

Vår ekonomi är god. Resultatet blev ett överskott med 663 kronor som föreslås balanseras i ny räkning.

 

Jönköping 6 februari 2018

 

Bo Romedahl            Bernt Holtz

Ordförande               Sekreterare

Verksamhetsberättelse 2016

 Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2016. 

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR 

Ordförande                    Bo Romedahl (14) 

Vice ordförande             Lennart Andersson (15) 

Sekreterare                   Bernt Holtz (15) 

Vice sekreterare           Bo Mattsson (10) 

Vice sekreterare           Anders Leicht (16) 

Kassaman                    Göran Johansson (14) 

Redaktör                       N-G Olsson (13) 

Klubbmästare               Lars Fogelquist (05)

 Vise klubbmästare      Göran Fransson (14) 

Tradition/materiel         Sven Engkvist (93) 

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen). 

Evald Persson, Vincent Bondesson och Rune Carlsson har varit adjungerande ledamöter under 2016. 

 

STYRELSEARBETE 

Under året har styrelsen haft tio protokollförda sammanträden. 

Programkommittén har haft åtta sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut. 

Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar. 

Ett reviderat avtal om stöd till vår förening har tecknats mellan C Ing 2 och Kamratföreningen. Detta innebär minskade kostnader för bland annat resor och porto. Vi får även stöd för hyra i Skillingaryds läger. Som motprestation skall vi bland annat ställa upp med vårt standar när så påkallas av C Ing 2. 

Styrelsen har med gott resultat arbetat aktivt för att minska medlemstappet. 

Lämpliga medlemmar har varit standarförare under året. 

 

MEDLEMMAR 

Kamratföreningen hade 365 medlemmar den 31 december 2016. Det är samma antal medlemmar som föregående år. Förändringen under året består av 8 avlidna, 2 begärt utträde och 4 ej betalt. Det positiva är att 2 återinträtt och 12 är nyrekryterade under året. 

Följande är hedersmedlemmar Lars Karlsson (85), Lars Gerhardsson (04), Kjell Sveningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafsson (12) och Rune Carlsson (14). 10 kamrater är ständiga medlemmar. 

(Siffror inom parentes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts). 

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET 

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information om våra aktiviteter hänvisar styrelsen till vår tidskrift Smålandsartilleristen samt till hemsidan www.a6kamrat.se. 

Tisdagsträffarna har samlat 147 (134) deltagare vid 7 tillfällen med i medeltal 21 per gång. 

Boule har spelats 20 gånger med i medeltal 12 deltagare per gång. 

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 45 deltagare. 

Vårresan till Aeroseum på Hisingen hade 23 deltagare. 

Ing 2 inbjöd i augusti till studiebesök där vi fick se förband och verksamhet i den internationella samövningen ”Bison Counter 2016”. Resa och egen beredd soldatlunch ingick för 16 nöjda deltagare. 

Artilleriduellen lockade 14 (28) deltagande spelare. Dagen avslutades med gemensam middag på Mäss C med 60 (51) deltagare för att jubilera att vår kamratförening blev 80 år. Nästan lika många övernattade i lägret. Hemvärnets musikkår från Huskvarna underhöll med brunnsmusik innan middagen vilket var mycket uppskattat. Middagen blev både rolig och god. Många tal och mycket sång inpå sena natten. Tidigare samma dag deltog jag och fem kamrater med vårt standar på Ing 2:s regementes dag. 

15 deltagare samlades till Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården. 

2:a december deltog jag och en kamrat med vårt standar när Ing2 bytte chef. 

Årets aktiviteter avslutades med det numera traditionella firande av Sankta Barbara. 40 (31) deltagare var sugna på ärtsoppa men denna gång serverades jultallrik. 

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2286 (2445) timmar och 734 (798) deltagare. (Inom parentes förra årets siffror). 

 

ÖVRIGT 

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Evald Perssons försorg, Anders Leicht håller på att lära in sig. Hemsideprogrammet har uppdaterats under året. 

Vår redaktör N-G Olsson har förtjänstfullt utgivit 2 nummer under året med artiklar som vi förstår uppskattas högt av många och speciellt av de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen är den av våra aktiviteter som har högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och därmed verkar för att behålla medlemmar och locka nya. 

Styrelsen vill tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er. 

 

EKONOMI 

Vår ekonomi är god. Trots en dyr uppgradering av hemsidan samt 80-årsjubileum har det, främst tack vare avtalet med Ing 2, blivit ett bra resultat. Resultatet blev ett underskott med 210 kronor som föreslås balanseras i ny räkning. 

Jönköping 7 februari 2017 

Bo Romedahl                 Bernt Holtz 

Ordförande                    Sekreterare

 

Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamheten 1 januari 2014 till 31 december 2014.

 

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande - Leif Oscarsson (09).
Vice ordföranden - Bo Romedahl (14).
Sekreterare - Bo Mattsson (10).
Kassaman - Göran Johansson (10).
Klubbmästare - Lars Fogelquist (05).
Vice klubbmästare - Ingvar Rittsél (10).
Vice klubbmästare - Göran Fransson (14).
Redaktör - N-G Olsson (13).
Tradition /materiel - Sven Engkvist (93).

(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen).

Redaktör för hemsidan Evald Persson är adjungerad styrelsemedlem liksom Rune Carlsson och Vincent Bondesson.


STYRELSEARBETE

Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden samt två arbetsmöten.

Programkommittén har haft fem sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för styrelsen för beslut. Ordföranden har varit kontaktperson mot Kyrkogårdsförvaltningen angående A 6 begravningsplats på Östra Kyrkogården, samt mot militära myndigheter.

En stadgegrupp har arbetat med att reviderat stadgarna för bättre överenstämmelse med gällande villkor i dagens samhälle. Ett förslag har utarbetats och skickats ut till samtliga medlemmar för synpunkter. Förslaget har därefter reviderats. Beslut om de reviderade stadgarna avses att tas på kommande årsmöte 2015.

Lars Fogelqvist har varit förste standarförare samt Sven Engkvist andre standarförare.


MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 376 medlemmar den 31 december 2014. Det är en minskning med 30 medlemmar från föregående år.

Följande medlemmar är hedersmedlemmar: Gösta Gärdin (74), Lars Karlsson (85), Lars Gerhardsson (04), Kjell Svenningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafson (12) och Rune Karlsson (14). 12 är ständiga medlemmar.

Siffor inom parentes anger årtal, då hedersmedlemmen utsetts.


AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information hänvisar styrelsen till Tidskriften Smålandsartilleristen samt till vår hemsida www.a6kamrat.se. under rubriken referat/arkiv.

Aktiviteter under året har varit 6 st. tisdagsträffar med totalt 117 deltagare.

Årsmötet genomfördes med 52 st. deltagare. Den planerade resan till Kristianstad fick tyvärr inställas p.g.a. för få anmälda.

Artilleriduellen samlade 16 deltagare till såväl tävling som efterföljande middag.

Kransnedläggning på Ö Kyrkogården besöktes av 21 medlemmar och S:t Barbara samlade 32 st. medlemmar.

Den populära Bouletävlingen har genomförts vid 20 tillfällen med totalt 210 deltagare.

Totalt har olika aktiviteter genomförts med 493 deltagare och med 1687 timmar tillsammans.

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats ytterligare genom Evalds Perssons försorg.

Tidskriften Smålandsartilleristen har med N-G Olsson som redaktör fått en fin start och ypperlig avslutning för detta året. N-G har producerat både nr 1 och 2 med mycket gott resultat.

Tack till alla som bidrager med information och artiklar som gör Kamratföreningen och Tidskriften ännu mera intressant och verkar för att behålla medlemmar och tillföra nya.

Jag vill också tillsammans med styrelsen tacka för alla gåvor som medlemmar har lämnat till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida adekvat information till våra medlemmar.


EKONOMI

Vår ekonomi är god och årets resultat blev ett överskott med 553 kr som föreslås balanseras i ny räkning.

Resultat och balansräkning bifogas.


Jönköping 11 februari 2015.

Leif Oscarsson                          Bo Mattsson

Ordförande                               Sekreterare

Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret 2015.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖLJANDE MEDLEMMAR

Ordförande - Bo Romedahl (14)
Vice ordförande - Lennart Andersson (15)
Sekreterare - Bernt Holtz (15)
Vice sekreterare - Bo Mattsson (10)
Kassaman - Göran Johansson (14)
Redaktör - N-G Olsson (13)
Klubbmästare - Lars Fogelquist (05)
Vice klubbmästare - Ingvar Rittsél (10)
Vice klubbmästare - Göran Fransson (14)
Tradition/materiel - Sven Engkvist (93)
(Siffrorna inom parantes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen.)

Evald Persson, Vincent Bondesson och Rune Carlsson har varit adjungerande ledamöter under 2015.


STYRELSEARBETE

Under året har styrelsen haft tolv protokollförda sammanträden samt två arbetsmöten.

Programkommittén har haft nio sammanträden där olika aktiviteter arbetats fram som efterhand redovisats för beslut. Ordföranden har varit kontaktperson mot myndigheter och andra föreningar.

Ett avtal om stöd till vår förening har undertecknats mellan C Ing 2 och Kamratföreningen. Detta innebär minskade kostnader för bland annat vårresan och porto. Vi får även stöd för hyra i Skillingaryds läger. Som motprestation skall vi bland annat ställa upp med vårt standar när så påkallas av C Ing 2.

Styrelsen har med gott resultat arbetat aktivt för att minska medlemstappet.

Lämpliga medlemmar har varit standarförare under året.


MEDLEMMAR

Kamratföreningen hade 365 medlemmar den 31 december 2015. Det är en minskning med 11 medlemmar från föregående år. Förändringen består av 15 avlidna, 7 begärt utträde och 2 ej betalt. Det positiva är att 6 återinträtt och 7 är nyrekryterade under året.

Följande är hedersmedlemmar: Gösta Gärdin (74) (Gösta dog den 12 december), Lars Karlsson (85), Lars Gerardsson (04), Kjell Svenningsson (10), Christoffer Lilliecreutz (12), Ulf Gustafson (12), Rune Carlsson (14). 10 är ständiga medlemmar.
(Siffrorna inom parantes anger årtal då hedersmedlemmen utsetts.)


AKTIVITETER UNDER ÅRET

Denna verksamhetsberättelse är kortfattad. Önskar Du mera information hänvisar styrelsen till Tidskriften Smålandsartilleristen samt till vår hemsida www.a6kamrat.se.

Tisdagsträffarna har samlat 134 deltagare vid 7 tillfällen med i medeltal 12 per gång.

Boule har spelats 19 gånger med i medeltal 12 deltagare per gång.

Årsmötet med föredrag och lunch genomfördes med 52 deltagare.

Vårresan till Artillerimuseét i Kristianstad hade 19 deltagare.

A9 inbjöd i augusti till studiebesök av Archer systemet och stabsplats. Resa och lunch ingick för 20 nöjda deltagare.

Artilleriduellen i golf slog deltagarrekord med 28 spelare.

Den dagen avslutades med gemensam middag på Mäss C med 51 deltagare. Nästan lika många övernattade i lägret och med Hemvärnets musikkår från Huskvarna samt med flera anslutande samlades 70 deltagare vid minnesstenen för att hedra de 30 år som passerat sedan A6 nedläggning.

15 deltagare samlades vid Kransnedläggningen på Östra Kyrkogården.

Årets aktiviteter avslutades med det numera traditionella middagsfirandet av Sankta Barbara. 31 personer var sugna på ärtsoppa med tillbehör.

Totalt har olika aktiviteter (styrelse och medlemmar) genomförts med 2445 (1687) timmar och 798 (493) deltagare. (Inom parantes förra årets siffror.)


ÖVRIGT

Hemsidan www.a6kamrat.se har även detta år administrerats och utvecklats genom Evald Perssons försorg.

Vår redaktör N-G Olsson har förtjänstfullt utgivit 2 nummer av Smålandsartilleristen under året vilket vi förstår uppskattats högt av speciellt de som inte kan delta på våra aktiviteter. Utgivningen av tidskriften är den aktivitet som styrelsen har som högsta prioritet. Tack till de som bidrar med underlag till artiklar som gör vår Kamratförening och Tidskriften mer intressant och verkar för att behålla medlemmar och locka nya.

Jag vill tillsammans med styrelsen tacka för alla gåvor som har lämnats till tidningsfonden. Dessa bidrag gör att vår tidskrift kan behålla sin höga standard och sprida information till er.


EKONOMI

Vår ekonomi är god. På grund av ett budgeterat underskott för högtidlighållandet av 30 årsminnet av A6 nedläggning har, främst tack vare avtalet med Ing 2, resultatet reducerats till ett underskott med 3893 kronor som föreslås balanseras i ny räkning.

Jönköping 26 januari 2016.

Bo Romedahl
Ordförande

Bernt Holtz
Sekreterare


Styrelsen för Kamratföreningen Smålandsartillerister avger härmed följande redogörelse för verksamheten 1 januari 2013 till 31 december 2013.

STYRELSEN HAR BESTÅTT AV FÖJANDE MEDLEMMAR.

Ordförande - Leif Oscarsson (09)
Vice ordförande - Bo Mattsson (10)
Sekreterare - N-G Olsson (13)
Kassaman - Rune Carlsson (04)
Klubbmästare - Lars Fogelqvist (05)
Vice klubbmästare - Bo Mattsson (10)
Vice klubbmästare - Ingvar Rittsèl (10)
Vice klubbmästare - Vincent Bondesson (12)
Vice klubbmästare - Bo Harrius (13)
Redaktör - Evald Persson/N-G Olsson (11 resp13)
Tradition/materiel - Sven Engkvist (93)
(Siffror inom parentes anger årtal då ledamoten invaldes i styrelsen)

Bo Harrius avgick ganska omgående på egen begäran.
Revisorer har varit Richard Prahl och Göran Fransson med Arnold Bäck och Bengt Nordenberg som suppleanter.
Valberedningen har bestått av Roland Ivarsson som sammankallande samt Lennart Svensson.

STYRELSEARBETE
Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta sammanträden samt 3 arbetsmöten.
I programkommittén har Bo Mattsson varit sammankallade. Övriga deltagare har varit Lars Fogelqvist, Ingvar Rittsèl samt Vincent Bondesson.
Vincent Bondesson har fört statistik över deltagande medlemmar i olika aktiviteter.
Kommittén har haft fem sammanträden och arbetat fram förslag till aktiviteter som redovisats till styrelsen för beslut.
Ordföranden har varit kontaktperson mot kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping angående A 6 begravningsplats på Östra Kyrkogården och mot militära myndigheter. Lars Fogelqvist har varit förste standarförare och Sven Engkvist andre standarförare.

MEDLEMMAR
Kamratföreningen hade den 31 december 2013, 406 medlemmar. Det är en minskning från förra årsskiftet med 27 medlemmar. Följande 6 är hedersmedlemmar: Gösta Gärdin (74 ), Lars Carlson (85), Lars Gerhardsson (04), Christoffer Lilliecreutz (12), Kjell Svenningsson (10) samt Ulf Gustafson (12). 12 var ständiga medlemmar.
(Siffror inom parentes anger årtal, då hedersmedlemmen utsetts)

 

AKTIVITETER UNDER ÅRET

Årets sju tisdagsträffar inleddes den 4 februari då Länspolismästaren Håkan Sandahl besökte oss och berättade om sin karriär, nuvarande och planerad polisorganisation och sina egna planer för framtiden. Håkan är född och uppväxt i Jönköping. Håkan berörde också uppklarningsprocenten, som i media inte alltid stämmer med verkligheten. Länspolismästarens besök var välbesökt och mycket uppskattat.

Tisdagen den 5 mars fick vi besök av Ulrika Gotthardsson, som berättade om Jönköpings Energis verksamhet. Kommunens satsning på infrastruktur för el, fjärrvärme och fibernät är betydande. En ny panna skall stå klar under 2014 till en kostnad av 1,2 miljader. Hon berättade att nästan hälften av bränslet består av avfall och resten av biobränsle, olja m.m.

Kamratföreningens traditionella årsmöte avhölls den 9 mars med ca 50 medlemmar närvarande. Ordföranden Leif Oscarsson hälsade alla välkomna och då särskilt hedersmedlemmarna. Likaså välkomnades mötets gästföreläsare, Överstelöjtnant Torbjörn Persson, stabschef på Ing 2, Eksjö. Efter parentation över bortgångna medlemmar inleddes sedan årsmötesförhandlingar. Om dessa kan man läsa under ”protokoll” på hemsidan www.a6kamrat.se. Referat från årsmötet finns även i Smålandsartilleristen nummer 1;2013.

Den 2 april besökte föreningen Miliseum i Skillingaryd. På Miliseum, som vid tiden för vårt besök ännu inte var öppnat, hälsades vi välkomna av Sven Engkvist som tillsammans med Kaj Nordqvist guidade oss och höll intressanta föredrag. Sven och Kaj och deras medhjälpare har gjort och gör ett fantastiskt fint arbete. Miliseum är sannerligen värt ett besök.

Kamratföreningens vårresa den 1 juni gick till Ryttmästarbostället i Skövde. På plats möttes vi av majoren i kavalleriet, Bernhard Englund, iklädd munderingen fotsid långrock av kavallerimodell. Bernhard lämnade en information om boställets uppkomst samt en del  kuriosa om platsen och byggnaderna. Väl inne i byggnaden hände överraskande saker - som att en ”vägg” åkte upp som en rullgardin och innanför fanns en matsal. Väggarna var fullhängda med svärd och sablar och mycket annat, som fick oss att tänka på ”förr i tiden”. Efter intagen, mycket god måltid, lyftes ytterligare en ”vägg” bort och där fanns ytterligare ett stort rum. Ja, denna resa var en upplevelse för oss alla och minnet förbleknar nog aldrig. Värt att nämnas är också att det var strålande solsken.

Höstens tisdagsträffar inleddes den 3 september med besök av majoren Gary Campell från Ing 2, Eksjö. Gary har varit kompanichef i 12 år och hans specialitet är desarmering av diverse explosiva tingestar. Detta utbildar han sina soldater i och han själv har praktiskt verkat i bl.a. Afghanistan och Kosovo, men har även röjt ammunition på Skillingaryds skjutfält där det fanns – och fortfarande finns många blindgångare. Gary berörde också den svåra rekryteringsfrågan där endast ett 10-tal av 150 rekryter anmälde sig för fortsatt utbildning. Han avslutade sitt mycket intressanta föredrag med att berätta om episoder från Afghanistan där självmordsbombare var ”huvudmän”. Dessa var ett stort och mycket allvarlig hot mot styrkorna men även mot delar av den inhemska befolkningen.

Oktober månads tisdagsträff – den 1 dagen i denna månad – fick vi information av Lars Bröms, Centrumchef på Newsec det företag, som förvaltar och driver den kommersiella verksamheten på A6-området. Lars Bröms redogjorde för den historiska utvecklingen för A 6-området och för de planer, som man har i dagsläget. Bröms har ett stort engagemang för sin uppgift men även respekt för uppgiften att leda verksamheten där olika intressen ofta kan mötas. Med ett stort panoramafoto kunde han visa oss olika lokaliteter samt planerna för en fortsatt utveckling.

Det traditionella besöket på Östra Kyrkogården var den 1 november. Minnesstunden var Kamratföreningens stund för att hedra bortgångna kamrater. Ordföranden höll ett tal flankerad av standarförare och därefter skedde kransnedläggelsen samt en stilla stund för eftertanke där tankarna gick även till anhöriga. Minnesstunden avslutades med en kaffestund i kyrkans församlingssal.

Tisdagen den 5 november besöktes vi av Regementschef Patrik Ahlgren från Ing 2, Eksjö som berättade om sin roll som chef för regementet. Han berörde också sin egen karriär bl.a. på Högkvarteret inom planeringsverksamheten. Vi fick en information om Eksjö Garnison samt en noggrann beskrivning om Ing 2:s organisation bl.a. uppdragen från statsmakterna. Ahlgren uttryckte sin uppskattning av alla de kamratföreningar, som finns och ansåg att dessa hade en betydande roll för information och medvetandeskap om Sveriges militära del.

Onsdagen den 4 december firades artilleristernas skyddshelgon S:t Barbara på restaurang Björkudden. Omkring 40 medlemmar deltog i firandet som inleddes med det sedvanliga talet om vårt skyddshelgon av ordförande Leif Oscarsson. Därefter presenterades två tavlor av Ulf Bottne, som föreningen fått som gåva av familjen Jan Fredholm (Jan var armétekniker på A6). Styrelsen avser att senare skänka dem till Miliseum vilket de närvarande tyckte var en god idé.
Vidare så företogs en medaljutdelning till Bengt Nordenberg för genuint intresse för regementet och kamratföreningen under alla år. Efter en utsökt måltid, ärtsoppa med tillbehör samt pannkakor och kaffe, besöktes kvällen av Per Karlgren från Huskvarna teater, som underhöll oss med sång och trevliga historier.

Den 31 augusti gick Artillerduellen i Golf – eller RegM – av stapeln med ett 15-tal deltagare.
Vädret var gynnsamt och banan i bra skick. Denna ädla kamp avslutades med en vinnare – nämligen Hans Sunesson med Bo Wallèn som god tvåa. Vid efterföljande måltid förrättade Bo Wallèn prisutdelningen och överlämnade vandringspriset till en glad Hans Sunsesson.

Bouleverksamheten startade 14 augusti under ledning av Ulf Gustafson. Medlemmarna träffas varannan onsdag och utkämpar hårda och jämna tävlingar. Detta år utsågs Gun Gustafson som segrare och fick ta emot det fina vandringspriset som överlämnades av ordföranden Leif Oscarsson.

Statistik
Vincent Bondesson har tagit fram följande uppgifter på olika aktiviteter i Kamratföreningens regi. Totala antalet deltagare har varit 527 medlemmar och tillsammans har medlemmarna deltagit i olika aktiviteter i 1825 timmar.
Styrelsen, programkommittén och redaktion har haft 16 sammanträden och dessa möten har skett under 45 timmar.

Tidskriften Smålandsartilleristen
Evald Persson övertog redaktörskapet och har skapat nr 1 2013. Han har fått nödvändig information m.m. av avgående redaktören samt vid behov även av styrelsen. Evald har på ett föredömligt sätt gjort detta nummer och styrelsen är honom mycket tacksam. Evald lämnade över redaktörskapet till N-G Olsson och fortsätter själv som redaktör på hemsidan. Som ny styrelsemedlem blev N-G Olsson vald som sekreterare och dessutom som redaktör. N-G har således haft en tung arbetsbörda men klarat av båda jobben med den äran. Smålandsartilleristen nr 1 och 2 för 2013 blev en verkliga succéer.
Tack från styrelsen till Evald och N-G (Nils-Göran), som verkligen gjort fina exemplar av vår tidskrift.

Hemsidan www.a6kamrat.se
Hemsidan har under senare år utvecklats och förfinats av Evald Persson. Han avsade sig styrelseuppdraget och ville egna sig helhjärtat åt hemsidan. Denna hemsida förbättras hela tiden och de senaste nyheterna finner du där. Nu med nya rubriker och dessutom en modern och tilltalade inledning. Antalet besökare under 2013 var ca 3550.

Allmän information
Verksamheten fortsätter 2014 med tisdagsträffar, utflykter och sammankomster i samma goda anda och kamratskap som tidigare år. Den 1 april sker en gemensam träff på Miliseum med medlemmar från A 1;s kamratförening. Styrelsen hoppas på god anslutning från vår kamratförening. Information om detta kommer att sändas ut i god tid.
Styrelsen har också tagit kontakt med A 6 Skytte & IF/A 6 Fäktning för ytterligare spridning av vår kamratförenings verksamhet.
Vidare har överenskommelse träffats med representant för Östra kyrkogården om uppsättning av en informationstavla i anslutning till den gravplats, som uppmärksammas varje år.
Styrelsen har ställt frågor till samtliga riksdagspartier. Vi frågar hur de ser på Sveriges försvarsförmåga idag, vilka framtidsplaner deras parti har i försvarsfrågan och inte minst frågar vi vilka konkreta åtgärder de skulle vidta om möjligheten infinner sig. Våra frågor samt partiernas svar finner du på vår hemsida samt i Smålandsartilleristen nr 2 2013.
En skrivelse har sänts till Regementschefen, A 9 Boden med frågor rörande materieltillgång avseende pjäser m.m. Svar har inkommit och även detta finner du på vår hemsida.
I oktober månad kommer regementschefen från A9 med delar av sin stab på besök till Kamratföreningen. Han kommer att berätta om verksamheten på sitt regemente men även beröra betydelsen av aktiva kamratföreningar ute i landet.
Vår tidskrift Smålandsartilleristen är mycket omtyckt och viktig för oss alla i kamratföreningen. Tack vare generösa gåvor och/eller artiklar från våra medlemmar kan tidskriften fortsätta att komma ut och vara en publikation som uppskattas av medlemmarna. Tack till alla medlemmar som bidrar. Dessa bidrag är mycket viktiga och en förutsättning för en fortsatt utgivning.

EKONOMI
Resultat och balansräkning bifogas.

Styrelsen föreslår att årets vinst 6,054 kr balanseras i ny räkning.

 

Jönköping i januari 2014

Leif Oscarsson                                                                 Nils-Göran Olsson
Ordföranden                                                                    Sekreterare