Efter att vår ordförande hälsat välkommen till dagens tisdagsträff var det dags för vår egen Rune Carlsson att börja sitt anförande.

Här dryftar Rune måhända någon av dagens frågeställningar med Christoffer Lilliecreutz.


Temat för dagen var: Försvarets framtid - från ”Grand strategy” till budgetövervägande.

Här lämnade Rune en mycket initierad redogörelse för olika tillämpningar av detta begrepp från romarrikets dagar till i dag.

Sveriges tillämpning i dag kan kanske uttryckas som Säkerhet tillsammans med andra. Diskussionerna om det framtida försvaret (läs försvarsbudgeten) pågår för fullt i de politiska partierna. Under Runes sakkunniga ledning lotsades vi genom de olika turerna kring NATO-anslutning och försvarsbudget som varit och pågår när det gäller försvaret. De olika partierna har när det gäller Nato en ganska så spridd uppfattning. Det man kan konstatera är att NATO-anslutning för närvarande inte är aktuell. Sverige har en solidaritetsförklaring med grannländer och EU länder varav de flesta även är medlemmar i NATO. I praktiken innebär det att vi lovat att hjälpa och hoppas själva på hjälp från alla NATO eller Eu-länder utom Turkiet, Albanien, Kanada och USA! Frågan är vilken hjälp kan vi räkna med?

Sedan kom Rune in på försvarsbudget och för att få lite perspektiv på detta område fick vi en inblick i vad andra länder spenderar på sitt försvar. USA ligger i topp genom att lägga fyra gånger mer på sitt försvar än tvåan (Kina) och lika mycket som de därnäst kommande åtta sammanlagt. Faktum är dock att värdens samlade militärutgifter har minskat något. Främst har militärutgifterna minskat i Nordamerika och i Väst och Centraleuropa. I övriga delar av världen har det skett en ökning.

I Sverige pågår diskussioner om satsningar på det framtida försvaret. Regeringen har i sina planeringsanvisningar aviserat tillskott på 8 mdr kr 2016-2020. ÖB anser att det finns en obalans mellan uppgiften och ekonomiska förutsättningar, vilket innebär att den bild som skissades av hur försvaret skulle se ut 2014 ännu inte har kunnat levas upp till. Regeringens förslag till ökning av försvarsmaktens budget är knappt hälften av ÖB:s anmälda behov av ökning.

De förslag till satsningar som regering och de olika partierna nu vill göra för perioden 2016-2020 skiljer sig åt ganska markant. Samtidigt finns en oklarhet om det är nya pengar eller en utökning.

Rune övergick därefter till att visa på hur planerade armeförband och planerad personalstyrka 2016 ser ut. När det gäller personal har det visat sig svårt att behålla GSS/T (gruppchefer, soldater och sjömän, tillfälligt tjänstgörande). Vi blev även uppdaterade på planerat tillskott av bl.a. Jas 39 E och ubåtar. När det gäller bataljonsartilleri så har 10,5 cm haubits ersatts av 12 cm granatkastare (system från 1941). I nästa nummer av Smålandsartilleristen kommer Rune att skriva en del om Försvarets framtida inriktning.

Efter avslutat föredrag var det många frågor som Rune hanterade med bravur. Rune avtackades av vår ordförande, Bo Romedahl, för ett intressant föredrag. Åhörarna bistod med en varm och hjärtlig applåd.

Text och foto
NG Olsson